Ahnentafel


Ahnentafel, Generation No. 1

Sijtske de BOER was born 2 NOV 1859 in Abbega, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 JUN 1938 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She was buried 2 JUL 1938 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She married Jan BOS on 3 MAR 1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She was the daughter of Sipke Fokkes de BOER and Akke Fokkes de HAAS.

Search for Sijtske de BOER in Newspapers

Ahnentafel, Generation No. 2

Sipke Fokkes de BOER was born 21 FEB 1825 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 AUG 1865 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Fokke Sipkes de BOER and Sjoukje Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) (POSTMA).

Akke Fokkes de HAAS was born 24 OCT 1821 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 JAN 1900 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She was the daughter of Fokke (Fooke) Jans de HAAS and Sijtske Tjerks RIEMERSMA.

Children of Akke Fokkes /de HAAS/ and Sipke Fokkes /de BOER/ are:
 1. Fokke de BOER was born 14 OCT 1850 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 JUN 1899 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). He married Taetske FLEUR on 23 NOV 1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She was born 29 DEC 1859 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 23 DEC 1943 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa).

 2. Jacob de BOER was born 15 SEP 1855 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 DEC 1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). He married Hitje (Hiltje) TIENSTRA on 1 SEP 1880 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She was born 15 DEC 1850 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 NOV 1946 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa).

 3. Sjoukje de BOER was born 15 AUG 1857 in Abbega, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 5 NOV 1889 in Buiksloot, Noord-Holland, Nederland (Europa). She married Hendrik KROONENBERG on 10 OCT 1885 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). He was born 8 DEC 1863 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa), and died 18 OCT 1916 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa).

 4. Sijtske de BOER was born 2 NOV 1859 in Abbega, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 JUN 1938 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She married Jan BOS on 3 MAR 1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). He was born 21 APR 1861 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa), and died 8 APR 1940 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). He was buried 11 APR 1940 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa).

 5. Jetse de BOER was born 28 DEC 1862 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 31 MAR 1936 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland (Europa). He married Catharina Maria SCHAINK on 28 MAY 1890 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She was born 15 DEC 1864 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa), and died 20 SEP 1951 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland (Europa).Ahnentafel, Generation No. 3

Fokke Sipkes de BOER was born 11 SEP 1795 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 MAY 1863 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Sipke Uiltjes de BOER and Klaaske Fokkes VEENSTRA (VAN DER VEEN).

Sjoukje Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) (POSTMA) was born 29 AUG 1799 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 FEB 1876 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She was the daughter of Jacob Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) and Mettje (Metje) Clements (Mintjes) HIKKENS.

Children of Sjoukje Jacobs /POSTMUS (POSTHUMUS) (POSTMA)/ and Fokke Sipkes /de BOER/ are:
 1. Jacob Fokkes de BOER was born 20 JUN 1823 in Oosthem, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 31 OCT 1848 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Sipke Fokkes de BOER was born 21 FEB 1825 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 AUG 1865 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Akke Fokkes de HAAS on 2 APR 1854 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was born 24 OCT 1821 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 JAN 1900 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa).

 3. Klaaske Fokkes de BOER was born 26 FEB 1829 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 MAY 1872 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Mettje Fokkes de BOER was born 6 MAR 1832 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 FEB 1835 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Geeske Fokkes de BOER was born 22 OCT 1834 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 20 DEC 1892 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She married Jacobus (Jacob) Jans de GROOT on 11 MAY 1856 in Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland (Europa). He was born 2 NOV 1830 in Almenum, Barradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 31 MAY 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa).

 6. Mettje Fokkes de BOER was born 7 OCT 1837 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 JUL 1863 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Johannes LEBBINK on 31 MAY 1863 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born 6 APR 1836 in Warnsveld, Gelderland, Nederland (Europa), and died 19 SEP 1889 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Jetze Fokkes de BOER was born 29 AUG 1842 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 JUN 1863 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).


Fokke (Fooke) Jans de HAAS was born 14 MAR 1781 in Noorderdrachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 APR 1830 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Jan Hendriks de HAAS and Harmke Fookes (Fokkes) BANUS (BAANES).

Sijtske Tjerks RIEMERSMA was born 30 APR 1790 in Slappeterp, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 MAY 1872 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Tjerk Douwes RIEMERSMA and Lijsbeth (Lijsbert, Elisabeth) Jans RIEMERSMA.

Children of Sijtske Tjerks /RIEMERSMA/ and Fokke (Fooke) Jans /de HAAS/ are:
 1. Jan Fokkes de HAAS was born 3 FEB 1811 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 JUL 1829 in Irnsum, Rauwerderhem, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Elizabeth Fokkes de HAAS was born 7 MAR 1814 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 AUG 1826 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Tjerk Fokkes de HAAS was born 29 AUG 1815 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 JAN 1833 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Harremke (Harmke) Fokkes de HAAS was born 19 DEC 1817 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 31 MAR 1904 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married N. N.. He was born ABT 1810.

 5. Thijs Fokkes de HAAS was born 17 DEC 1819 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 20 APR 1851 in Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland (Europa). He married Akke Alles REITSMA on 16 MAY 1847 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was born 12 MAY 1822 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 AUG 1892 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Akke Fokkes de HAAS was born 24 OCT 1821 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 JAN 1900 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She married Sipke Fokkes de BOER on 2 APR 1854 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born 21 FEB 1825 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 AUG 1865 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Pieter Fokkes de HAAS was born 16 NOV 1824 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 MAR 1825 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 8. Pieter de HAAS was born 17 JUN 1826 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 JUL 1901 in Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland (Europa). He married Cornelia BLOM on 2 FEB 1860 in Heusden, Noord-Brabant, Nederland (Europa). She was born 27 DEC 1828 in Wijk en Aalburg, Noord-Brabant, Nederland (Europa), and died 6 OCT 1910 in Den Bosch, Noord-Brabant, Nederland (Europa).

 9. Elisabeth Fokkes de HAAS was born 4 OCT 1829 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 MAY 1909 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Hendrik Antonis NORBRUIS on 15 MAY 1853 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born 12 MAY 1827 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 23 MAY 1909 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).Ahnentafel, Generation No. 4

Sipke Uiltjes de BOER was born 1766 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 JUN 1846 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Uilke (Uiltje) Bokkes de BOER and Jitske Sipkes .

Klaaske Fokkes VEENSTRA (VAN DER VEEN) was born ABT 21 MAY 1771 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 AUG 1832 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Fooke (Fokke) Hendriks van der VEEN and Hinke Ydes (Iedes, Edis) TADEMA.

Children of Klaaske Fokkes /VEENSTRA (VAN DER VEEN)/ and Sipke Uiltjes /de BOER/ are:
 1. Uiltje Sipkes de BOER was born 25 AUG 1791 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died AFT 1811.

 2. Hinke Sipkes de BOER was born 7 APR 1793 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 FEB 1851 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa). She married Jurjen Ydes de GROOT on 30 NOV 1828 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa). He was born 3 JAN 1802 in Harlingen, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 JAN 1856 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Fokke Sipkes de BOER was born 11 SEP 1795 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 MAY 1863 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Sjoukje Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) (POSTMA) on 29 MAR 1823 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). She was born 29 AUG 1799 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 FEB 1876 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa).

 4. Jetze Sipkes de BOER was born 20 APR 1798 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 NOV 1843 in Nijehaske, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa). He married Gerritje Lolles WIELINGA on 25 MAY 1823 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1 MAY 1791 in Heerenveen, Schoterland, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 JUL 1874 in Terband, Aengwirden, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Pieter Sipkes de BOER was born 20 DEC 1800 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 26 FEB 1831 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Jetske Sipkes de BOER was born 7 OCT 1803 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 JAN 1849 in Utrecht (stad), Utrecht, Nederland (Europa). She married Michgel (Mechgel) George SCHUBART (SCHUBERT) on 11 NOV 1846 in Utrecht (stad), Utrecht, Nederland (Europa). He was born 12 MAY 1806 in Harderwijk, Gelderland, Nederland (Europa), and died 23 JAN 1884 in Utrecht (stad), Utrecht, Nederland (Europa).

 7. Itske Sipkes de BOER was born 9 MAR 1806 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 26 FEB 1807 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa).

 8. Jitkse Sipkes de BOER was born 6 MAR 1808 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 NOV 1808 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa).

 9. Jitske Sipkes de BOER was born 1 DEC 1809 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 JAN 1872 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa). She married Hermanus van EIJZEREN on 29 OCT 1843 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa). He was born 2 MAY 1816 in Gorinchem, Zuid-Holland, Nederland (Europa), and died 14 OCT 1889 in Utrecht (stad), Utrecht, Nederland (Europa).


Jacob Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) was born 1765 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 SEP 1814 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Jacob Jacobs POSTHUMUS (POSTMA) and Sjoukje Riens (Rients, Reins) .

Mettje (Metje) Clements (Mintjes) HIKKENS was born 1767 in Farmsum, Groningen, Nederland (Europa), and died 2 MAR 1848 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Clement Jans HIKKENS and Geeske Alberts .

Children of Mettje (Metje) Clements (Mintjes) /HIKKENS/ and Jacob Jacobs /POSTMUS (POSTHUMUS)/ are:
 1. Jacob Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) was born 2 AUG 1794 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 MAY 1804 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Clement (Klement) Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) was born 12 DEC 1796 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 FEB 1827 in Oosthem, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Sjoukje Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) (POSTMA) was born 29 AUG 1799 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 FEB 1876 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa). She married Fokke Sipkes de BOER on 29 MAR 1823 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). He was born 11 SEP 1795 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 MAY 1863 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Johannes Jacobs POSTMUS was born 12 OCT 1801 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 20 MAY 1870 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Janke Sjoerds van der STEL on 6 JUL 1823 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was born 3 FEB 1802 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 20 MAY 1881 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Geesje Jacobs POSTMUS was born 5 FEB 1804 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 JUL 1823 in Oosthem, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Jacob Jacobs POSTMUS was born 21 MAR 1806 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 JUL 1862 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Dirkje (Durkje) Wybes SCHOONHOVEN on 30 MAR 1828 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1 NOV 1805 in Joure, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 JAN 1887 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Grietje Jacobs POSTMUS was born 5 MAR 1809 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 JAN 1835 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Jan Hendrik ERNST on 7 NOV 1830 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born 2 OCT 1808 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 APR 1853 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).


Jan Hendriks de HAAS was born 18 JAN 1729 in Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 1796 in Terhorne, Utingeradeel, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Hendrik Jans and Janke Jacobs .

Harmke Fookes (Fokkes) BANUS (BAANES) was born ABT 1755 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa), and died 1791 in Terhorne, Utingeradeel, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Fooke Jurjens and Akke Pieters .

Children of Harmke Fookes (Fokkes) /BANUS (BAANES)/ and Jan Hendriks /de HAAS/ are:
 1. Akke Jans de HAAS was born 2 JUL 1778 in Noorderdrachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 DEC 1858 in Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Wybren Ages WIJMA on 19 FEB 1804 in Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Nederland (Europa). He was born 26 APR 1784 in Wieuwerd, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 5 SEP 1848 in Nieuw Beijerland, Zuid-Holland, Nederland (Europa), [aan boord van schip, wonende te Akkrum].

 2. Fokke (Fooke) Jans de HAAS was born 14 MAR 1781 in Noorderdrachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 APR 1830 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Sijtske Tjerks RIEMERSMA on 13 MAY 1810 in Oosterend, Hennaard, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She was born 30 APR 1790 in Slappeterp, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 MAY 1872 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Tijs (Thijs) Jans de HAAS was born 24 JUL 1784 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 SEP 1827 in Terzool, Rauwerderhem, Friesland, Nederland (Europa). He married Antje Symens (Siemons, Symons) SAAKSTRA on 26 OCT 1806 in Terzool, Rauwerderhem, Friesland, Nederland (Europa). She was born 23 JAN 1779 in Gauw, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 NOV 1820 in Poppingawier, Rauwerderhem, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Janke Jans de HAAS was born ABT 1789 in Terhorne, Utingeradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 JAN 1851 in Grouw, Idaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Wytze Theunis SCHOUWSTRA on 2 JAN 1819 in Idaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1764 in Terzool, Rauwerderhem, Friesland, Nederland (Europa), and died 13 JUL 1840 in Grouw, Idaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).


Tjerk Douwes RIEMERSMA was born 10 SEP 1763 in Baard, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 FEB 1825 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Douwe Piers and Sytske Tjeerds .

Lijsbeth (Lijsbert, Elisabeth) Jans RIEMERSMA was born ABT 1757 in Oosterwierum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 AUG 1826 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Jan Johannes RIEMERSMA and Akke Klaases HOTTINGA.

Children of Lijsbeth (Lijsbert, Elisabeth) Jans /RIEMERSMA/ and Tjerk Douwes /RIEMERSMA/ are:
 1. Pieter Tjerks RIEMERSMA was born 15 DEC 1787 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 5 JUN 1836 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Grietje Jallerts FOKKEMA on 10 APR 1813 in Bozum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She was born 2 FEB 1794 in Irnsum (RK), Rauwerderhem, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 JUL 1873 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Sijtske Tjerks RIEMERSMA was born 30 APR 1790 in Slappeterp, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 MAY 1872 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Fokke (Fooke) Jans de HAAS on 13 MAY 1810 in Oosterend, Hennaard, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He was born 14 MAR 1781 in Noorderdrachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 APR 1830 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Jan Tjerks RIEMERSMA was born 20 OCT 1791 in Slappeterp, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1806.

 4. Akke Tjerks RIEMERSMA was born 29 MAY 1793 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 SEP 1844 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Sjerp Jeltes WYBENGA on 14 AUG 1819 in Bozum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He was born 9 DEC 1792 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 OCT 1857 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Douke (Doukje, Doutje, Douwtje) Tjerks RIEMERSMA was born 21 JAN 1795 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 28 JUL 1871 in Sexbierum, Barradeel, Friesland, Nederland (Europa), (in een schip, wonende te Warga). She married Klaas Johannes RIEMERSMA on 26 NOV 1826 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa). He was born 21 MAR 1806 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 DEC 1890 in Sexbierum, Barradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Jantje Tjerks RIEMERSMA was born 12 AUG 1798 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 17 AUG 1868 in Spannum, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Pier Pieters JONGEMA on 28 APR 1831 in Hennaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He was born 12 AUG 1801 in Spannum, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 APR 1881 in Spannum, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Douwe Tjerks RIEMERSMA was born 16 JUN 1800 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 21 MAR 1878 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Martsen Wybrens LANTINGA on 16 DEC 1826 in Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She was born 25 SEP 1802 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 JAN 1889 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).Ahnentafel, Generation No. 5

Uilke (Uiltje) Bokkes de BOER was born 1734 in Tjerkwerd, Wonseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 JAN 1816 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Bokke Hanses and Yke Uilkes .

Jitske Sipkes was born 1740 in Folsgare?, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 NOV 1808 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Sipke (Sepke) Abes and Grietje Tjeerds .

Children of Jitske Sipkes and Uilke (Uiltje) Bokkes /de BOER/ are:
 1. Bokke Uiltjes de BOER was born 1764 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 JUL 1825 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). He married Fedje (Fettje) Jans (Johans) KETEL (van KETEL) on 29 MAY 1791 in Nijland, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1768 in Tirns, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 NOV 1809 in Ysbrechtum, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Sipke Uiltjes de BOER was born 1766 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 JUN 1846 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). He married Klaaske Fokkes VEENSTRA (VAN DER VEEN) on 5 DEC 1790 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 21 MAY 1771 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 AUG 1832 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Pieter Uiltjes de BOER was born 1769 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1806 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Grietje Uiltjes de BOER was born 11 APR 1772 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1806 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Yke Uiltjes de BOER was born 30 SEP 1774 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 9 JAN 1779 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Abe Uiltjes de BOER was born 8 MAY 1776 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1806 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Yke Uiltjes de BOER was born 9 JAN 1779 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 NOV 1817 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa).


Fooke (Fokke) Hendriks van der VEEN was born ABT 1714 in Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 31 JUL 1783 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Hendrik Fookes and Gerlske Lieuwes .

Hinke Ydes (Iedes, Edis) TADEMA was born 1733 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 SEP 1810 in Gauw, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Yde Cornelis TADEMA and Aukje (Aukje, Akke) Syes .

Children of Hinke Ydes (Iedes, Edis) /TADEMA/ and Fooke (Fokke) Hendriks /van der VEEN/ are:
 1. Hendrik Fokkes was born 1764 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Yede (Iede) Fokkes YEDEMA was born 1766 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 NOV 1824 in Joure, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa). He married Tjets (Tjitske, Tiets) Jelles ZOETHOUT (SOETHOUT) (ZOUTHOUT) on 6 MAR 1797 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1767 in Woudsend, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 NOV 1827 in Joure, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Jeltje Fokkes was born 1767 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 21 JUL 1792 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Sybren Willems on 18 JAN 1789 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1765.

 4. Ytske (Jitske) Fokkes IEDEMA was born 1769 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 JAN 1850 in Broek, Doniawerstal, Friesland, Nederland (Europa). She married Tjebbe Watzes DIJKSTRA on 11 APR 1802 in Joure, Doniawerstal, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born JUL 1761 in Scharren onder Nijega, Doniawerstal, Friesland, Nederland (Europa), and died 31 MAR 1820 in Joure, Haskerland, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Klaaske Fokkes VEENSTRA (VAN DER VEEN) was born ABT 21 MAY 1771 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 AUG 1832 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). She married Sipke Uiltjes de BOER on 5 DEC 1790 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1766 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 JUN 1846 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Lieuwe Fokkes was born 30 JUN 1773 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).


Jacob Jacobs POSTHUMUS (POSTMA) was born 1731 in Finkum/Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 SEP 1810 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was buried 5 SEP 1810 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Jacob Jans and Ymkje Franses .

Sjoukje Riens (Rients, Reins) was born ABT 1729 in Sneek?, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 OCT 1808 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was buried 6 OCT 1808 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Riens (Rienk) Jans and Sieuwke Tjepkes .

Children of Sjoukje Riens (Rients, Reins) and Jacob Jacobs /POSTHUMUS (POSTMA)/ are:
 1. Jacob Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) was born 1765 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 SEP 1814 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Mettje (Metje) Clements (Mintjes) HIKKENS on 24 JUL 1793 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was born 1767 in Farmsum, Groningen, Nederland (Europa), and died 2 MAR 1848 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Johannis Jacobs POSTMA was born 1768 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).


Clement Jans HIKKENS was born ABT 1742 in Termunten?, Groningen, Nederland (Europa), and died 13 MAY 1811 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was the son of Jan Clements HIKKENS and Foske Berents .

Geeske Alberts was born 1733 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 8 SEP 1806 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was the daughter of Albert Hindriks and Metje Anthonis .

Children of Geeske Alberts and Clement Jans /HIKKENS/ are:
 1. Mettje (Metje) Clements (Mintjes) HIKKENS was born 1767 in Farmsum, Groningen, Nederland (Europa), and died 2 MAR 1848 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Jacob Jacobs POSTMUS (POSTHUMUS) on 24 JUL 1793 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was born 1765 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 6 SEP 1814 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Foske Clements HIKKENS was born 1771 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died 15 OCT 1821 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). She married Johannes Paulus GUNTHER on 9 NOV 1796 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was born 1774 in Groningen (stad), Groningen, Nederland (Europa), and died 5 APR 1825 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa).


Hendrik Jans was born 1705 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died AFT 1749. He was the son of Jan Hendriks and Gertje Tijses .

Janke Jacobs was born ABT 1707 in van Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Jacob Hendriks and Roeltje Hedmans .

Children of Janke Jacobs and Hendrik Jans are:
 1. Jan Hendriks de HAAS was born 18 JAN 1729 in Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 1796 in Terhorne, Utingeradeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Sjoerdtje Harkes on 9 APR 1752 in Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1730 in Drachten?, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1778 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Roeltje Hendriks ADEMA was born 6 OCT 1736 in Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 APR 1813 in Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). She married IJnse Durks on 15 APR 1753 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1714 in Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 5 APR 1801 in Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Jacob Hendriks was born 27 SEP 1738 in Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). He married Jitske Jurjens on 27 MAR 1763 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1739 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).


Fooke Jurjens was born 1720 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 21 JUN 1798 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa). He was buried 23 JUN 1798 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Jurjen Fookes and Harmke Rienks .

Akke Pieters was born ABT 1721 in van Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 8 JAN 1802 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa). She was buried 10 JAN 1802 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Pieter .

Children of Akke Pieters and Fooke Jurjens are:
 1. Harmke Fookes (Fokkes) BANUS (BAANES) was born ABT 1755 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa), and died 1791 in Terhorne, Utingeradeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Jan Hendriks de HAAS on 2 APR 1778 in Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born 18 JAN 1729 in Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 1796 in Terhorne, Utingeradeel, Friesland, Nederland (Europa).


Douwe Piers was born 1737 in Baard, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1801 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Pier Lieuwes and Pietje Tjerks .

Sytske Tjeerds was born 1732 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1808 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Tjeerd Hessels and Minke Ernstes .

Children of Sytske Tjeerds and Douwe Piers are:
 1. Tjeerd Douwes was born 1761 in Beers of Jellum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Tjerk Douwes RIEMERSMA was born 10 SEP 1763 in Baard, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 FEB 1825 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Lijsbeth (Lijsbert, Elisabeth) Jans RIEMERSMA on 7 MAY 1786 in Beers, Jellum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1757 in Oosterwierum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 AUG 1826 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Pietje Douwes was born 24 DEC 1766 in Baard, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Ernst Douwes was born ABT 10 OCT 1769 in Boksum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1806 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Saakje Ypes on 8 MAY 1803 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She was born 24 SEP 1783 in Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 11 MAY 1809 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Lieuwe Douwes was born 26 JUN 1779 in Boksum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa).


Jan Johannes RIEMERSMA was born ABT 1735 in Huins?, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 AUG 1790 in Bolsward [de Schilwijck], Friesland, Nederland (Europa). He was the son of Johannes Klaases RIEMERSMA and Sijbrigh Pieters RIEMERSMA.

Akke Klaases HOTTINGA was born ABT 1729, and died 1771 in Oosterwierum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She was the daughter of Klaas Pieters HOTTINGA and Lijsbert (Lijsbet, Elisabeth) Gerbens .

Children of Akke Klaases /HOTTINGA/ and Jan Johannes /RIEMERSMA/ are:
 1. Lijsbeth (Lijsbert, Elisabeth) Jans RIEMERSMA was born ABT 1757 in Oosterwierum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 AUG 1826 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Pieter Engberts on 12 JAN 1783 in Franeker, Friesland, Nederland (Europa). He died BEF 7 MAY 1786.

 2. Johannes Jans RIEMERSMA was born ABT 1766 in Oosterwierum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 20 DEC 1825 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa). He married Johanna Harmens LAMMERTSMA on 14 JUN 1789 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa). She was born 6 FEB 1769 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 OCT 1847 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Klaas Jans RIEMERSMA was born 1768 in Oosterwierum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 OCT 1828 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa). He married Antje Roelofs van der VEEN on 13 AUG 1826 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1777 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa), and died 29 APR 1832 in Bolsward, Friesland, Nederland (Europa).Ahnentafel, Generation No. 6

Bokke Hanses was born ABT 1703, and died AFT 1749 in Exmorra?, Wonseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

Yke Uilkes was born ABT 1705, and died ? 1740 in Wolsum, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Yke Uilkes and Bokke Hanses are:
 1. Hans Bokkes was born 1727 in Nijland, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Riemke Sjoukes on 30 MAY 1762 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1735 in Jutrijp, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1 OCT 1808 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Reiner (Reintje) Bokkes was born ABT 1729. She married Adolf Jans VISSER on 2 MAR 1749 in Hindeloopen, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1727.

 3. Uilke (Uiltje) Bokkes de BOER was born 1734 in Tjerkwerd, Wonseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 JAN 1816 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). He married Setske Folkerts REITSMA on 15 JUL 1781 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1735 in Nijland, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Bouwe Bokkes was born 16 FEB 1739 in Westhem, Wolsum, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 18 JAN 1806 in Abbega, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Tjitske Symons HIEMSTRA on 28 MAY 1769 in Scharnegoutum, Wymbritseradeel, Nederland (Europa). She was born 1739 in Oosthem, Folsgare en Abbega, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 3 JUN 1816 in Abbega, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Gatse Bokkes was born 16 FEB 1739 in Westhem, Wolsum, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 5 FEB 1747.


Sipke (Sepke) Abes was born ABT JAN 1711 in Uitwellingerga, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died AFT 1749 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

Grietje Tjeerds died AFT 1749 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Grietje Tjeerds and Sipke (Sepke) Abes are:
 1. Jitske Sipkes was born 1739 in Oosthem, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1740 in Oosthem, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Jitske Sipkes was born 1740 in Folsgare?, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 NOV 1808 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa). She married Uilke (Uiltje) Bokkes de BOER on 20 DEC 1761 in Folsgare (Oosthem, Abbega), Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1734 in Tjerkwerd, Wonseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 JAN 1816 in Ylst, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Abe Sipkes WIERSMA was born ABT 1742 in van IJsbrechtum, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 31 JAN 1813 in Hommerts, gem. Woudsend, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Trijntje Wijbes on 11 JUN 1786 in Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa). She was born in IJsbrechtum, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 8 FEB 1798 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Tjeerdje Sipkes was born 1746.

 5. Tjeerd Sipkes was born ABT 1750, and died 16 DEC 1802 in IJlst, Friesland, Nederland (Europa). He married Rigt Karstes (Kerstes) on 30 MAY 1784 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1757, and died 13 OCT 1807 in IJlst, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Tjipke Sipkes WIERSMA was born ABT 1751 in Jutrijp, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 16 APR 1820 in Jutrijp, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Bauk (Baukjen, Boukjen) Jetses BUMA on 30 MAY 1784 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1759 in Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 22 OCT 1826 in Jutrijp, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa).


Hendrik Fookes died aft 1749 & bef 1768.

Gerlske Lieuwes was born 1686 in Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1772 in Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Gerlske Lieuwes and Hendrik Fookes are:
 1. Jeltje Hendriks was born 1713 in Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Johannes Jetses on 11 OCT 1733 in Grouw, Idaarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1710.

 2. Fooke (Fokke) Hendriks van der VEEN was born ABT 1714 in Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 31 JUL 1783 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Aatje Jelles de BLAU on 9 FEB 1735 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1711 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 16 JAN 1750 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was buried 19 JAN 1750 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Jetske Hendriks was born 1720 in Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Keimpe Johannes on 29 AUG 1756 in Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1715 in Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 1774 in Eernewoude?, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa).


Yde Cornelis TADEMA was born 1706 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 FEB 1769 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

Aukje (Aukje, Akke) Syes was born 1711 in Oostermeer, Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 2 JUN 1793 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Aukje (Aukje, Akke) Syes and Yde Cornelis /TADEMA/ are:
 1. Wybrich Ydes was born 1732 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 21 OCT 1804 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Linse Jans on 24 APR 1768 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1732.

 2. Hinke Ydes (Iedes, Edis) TADEMA was born 1733 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 9 SEP 1810 in Gauw, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Fooke (Fokke) Hendriks van der VEEN on 27 JUL 1763 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1714 in Eernewoude, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 31 JUL 1783 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Cornelis Ydes de VRIES (TADEMA) was born 1735 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 12 DEC 1816 in Westergeest, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). He married Etske (Ytske) Sierks KLOPPENBURG on 16 AUG 1761 in Westergeest, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1739 in Westergeest, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa), and died 26 NOV 1814 in Westergeest, Kollumerland, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Fokje Ydes (Iedes) TADEMA was born 1739 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 24 OCT 1814 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa). She married Willem Roelofs van der VEEN on 8 JUN 1760 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1736, and died 14 NOV 1811 in Leeuwarden, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Jeltje Ydes TADEMA was born 1742 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 15 SEP 1807 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Sye Ydes TADEMA was born 1744 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Beernt (Berent, Beern) Ydes BAKKER was born 1746 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 19 JAN 1807 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), ["overleden aan het water in de Corst"]. He married Sjoerdtje Jacobs van der MEER on 6 FEB 1785 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1753 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa), and died 25 DEC 1826 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).


Jacob Jans was born ABT 1690 in Stiens?, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 8 APR 1731 in Hijum?, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Ymkje Franses was born 1688 in Marrum, Westernijkerk, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died AFT 8 APR 1731.

Children of Ymkje Franses and Jacob Jans are:
 1. Grietje Jacobs was born 1725 in Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Jacob Jacobs POSTHUMUS (POSTMA) was born 1731 in Finkum/Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 SEP 1810 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He married Sjoukje Riens (Rients, Reins) on 24 MAY 1761 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1729 in Sneek?, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 OCT 1808 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She was buried 6 OCT 1808 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).


Riens (Rienk) Jans was born ABT 1703, and died BEF 1749 in Sneek?, Friesland, Nederland (Europa).

Sieuwke Tjepkes was born ABT 1703 in van Bolsward, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Sieuwke Tjepkes and Riens (Rienk) Jans are:
 1. Jan Riens was born 1726 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Sjoukje Riens (Rients, Reins) was born ABT 1729 in Sneek?, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 OCT 1808 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). She married Jacob Jacobs POSTHUMUS (POSTMA) on 24 MAY 1761 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1731 in Finkum/Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 4 SEP 1810 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa). He was buried 5 SEP 1810 in Sneek, Friesland, Nederland (Europa).


Jan Clements HIKKENS was born 1721 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa), and died ABT 29 OCT 1789 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). He was buried 2 NOV 1789 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa).

Foske Berents was born 1713 in Bellingwolde?, Groningen, Nederland (Europa), and died ABT 28 JUL 1762 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa). She was buried 30 JUL 1762 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa).

Children of Foske Berents and Jan Clements /HIKKENS/ are:
 1. Clement Jans HIKKENS was born ABT 1742 in Termunten?, Groningen, Nederland (Europa), and died 13 MAY 1811 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He married Geeske Alberts on 24 JUL 1765 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was born 1733 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 8 SEP 1806 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 2. Berent Jans was born 1744 in Groningen (stad), Groningen, Nederland (Europa), and died 3 DEC 1807 in Spitsbergen bij Zuidbroek, Groningen, Nederland (Europa). He married Frouwke Martens on 31 JUL 1768 in Sappemeer, Groningen, Nederland (Europa). She was born ABT 1736 in Sappemeer, Groningen, Nederland (Europa), and died 10 FEB 1812 in Spitsbergen, gem. Zuidbroek, Groningen, Nederland (Europa).

 3. N. Jans HIKKENS was born 1748 in Termunten, Groningen, Nederland (Europa).

 4. N. Jans HIKKENS was born 1750 in Termunten, Groningen, Nederland (Europa).

 5. N. Jans HIKKENS was born 1753 in Termunten, Groningen, Nederland (Europa).


Albert Hindriks was born 1686 in Delfzijl, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 1 OCT 1762 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

Metje Anthonis was born 1696 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died 1774 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

Children of Metje Anthonis and Albert Hindriks are:
 1. Hindrik Alberts was born 1725 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 17 APR 1728 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 2. Aechtie Alberts was born 1726 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 10 MAY 1730 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 3. Hindrik Alberts was born 1728 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 4. Aagtje Alberts was born 1730 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She married Willem Jurjens on 9 AUG 1761 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was born ABT 1735 in Groningen (stad), Groningen, Nederland (Europa).

 5. Jan Alberts was born 1732 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He married Trijntje Poppes on 6 APR 1760 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was born 1738 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 6. Geeske Alberts was born 1733 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa), and died BEF 8 SEP 1806 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She married Clement Jans HIKKENS on 24 JUL 1765 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He was born ABT 1742 in Termunten?, Groningen, Nederland (Europa), and died 13 MAY 1811 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 7. Anthoni Alberts was born 1735 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 8. Fokke Alberts was born 1737 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).

 9. Klaas Alberts GROENEWOLT was born 1739 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). He married Frouwke Tiessen BOEREMA on 22 APR 1770 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa). She was born 1743 in Bierum, Groningen, Nederland (Europa).

 10. Jantijn Alberts was born 1739 in Appingedam, Groningen, Nederland (Europa).


Jan Hendriks was born ABT 1680.

Gertje Tijses was born 1684 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Gertje Tijses and Jan Hendriks are:
 1. Hendrik Jans was born 1705 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died AFT 1749. He married Sjoukje Jurjens . She was born ABT 1705.

 2. Thijs Jans was born 1708 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 14 APR 1793 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).


Jacob Hendriks was born ABT 1680 in van Bakkeveen, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa), and died MAR 1730 in Boornbergum, Kortehemmen, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).

Roeltje Hedmans was born ABT 1680 in van Bakkeveen, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Roeltje Hedmans and Jacob Hendriks are:
 1. Janke Jacobs was born ABT 1707 in van Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). She married Hendrik Jans on 14 MAR 1728 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1705 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died AFT 1749.


Jurjen Fookes was born 1684 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 1747 in Zuider Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).

Harmke Rienks was born ABT 1698, and died ABT 1769 in Zuider Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Harmke Rienks and Jurjen Fookes are:
 1. Fooke Jurjens was born 1720 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 21 JUN 1798 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa). He married Akke Pieters on 5 MAY 1743 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1721 in van Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa), and died ABT 8 JAN 1802 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa). She was buried 10 JAN 1802 in Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Rienk Jurjens was born ABT 1722 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1749. He married Siebrig Scheltes on 3 FEB 1743 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1722 in Zuider Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Jitske Jurjens was born ABT 1739 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). She married Jacob Hendriks on 27 MAR 1763 in Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa). He was born 27 SEP 1738 in Noorder Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (Europa).


Pieter was born ABT 1690.

Pier Lieuwes was born ABT DEC 1705 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 SEP 1788 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Pietje Tjerks was born 22 FEB 1694 in Oosterlittens, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Pietje Tjerks and Pier Lieuwes are:
 1. Maaike Piers was born 28 JAN 1733 in Baard?, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Lieuwe Piers was born ABT 1735.

 3. Douwe Piers was born 1737 in Baard, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1801 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Sytske Tjeerds on 4 MAY 1760 in Jellum, Beers, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She was born 1732 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1808 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).


Tjeerd Hessels was born 1692 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 14 JUN 1749 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Minke Ernstes was born 1696 in Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 AUG 1781 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa). She was buried 4 SEP 1781 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Minke Ernstes and Tjeerd Hessels are:
 1. Hiske Tjeerds was born 1723 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 17 FEB 1726 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 2. Klaaske Tjeerds was born 1724 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 3. Hiske Tjeerds was born 1726 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 4. Ernst Tjeerds was born 1727 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 7 FEB 1734 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 5. Japik Tjeerds was born 1729 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 6. Fokke Tjeerds was born 1731 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 10 APR 1801 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa). He married Antje Jacobs on BEF 1758. She was born 1733 in Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 7. Sytske Tjeerds was born 1732 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1808 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Douwe Piers on 4 MAY 1760 in Jellum, Beers, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He was born 1737 in Baard, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1801 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 8. Ernst Tjeerds was born 1734 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 9. Jacob Tjeerds was born 1735 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa).

 10. Aaltje Tjeerds was born 1737 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 30 APR 1818 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Eeltje Alberts on 19 MAY 1765 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa). He died BEF 30 APR 1818 in Marssum, Menaldumadeel, Friesland, Nederland (Europa).


Johannes Klaases RIEMERSMA was born 1711 in Winsum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1772 in Huins, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Sijbrigh Pieters RIEMERSMA was born 1706 in Huins, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1751 in Huins, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Sijbrigh Pieters /RIEMERSMA/ and Johannes Klaases /RIEMERSMA/ are:
 1. Jan Johannes RIEMERSMA was born ABT 1735 in Huins?, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 AUG 1790 in Bolsward [de Schilwijck], Friesland, Nederland (Europa). He married Akke Klaases HOTTINGA on ABT 1755 in Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She was born ABT 1729, and died 1771 in Oosterwierum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).


Klaas Pieters HOTTINGA was born ABT 1690, and died ABT 1769 in Oosterwierum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Lijsbert (Lijsbet, Elisabeth) Gerbens was born ABT 1694 in Pingjum?, Wonseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 1775 in Oosterwierum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa).

Children of Lijsbert (Lijsbet, Elisabeth) Gerbens and Klaas Pieters /HOTTINGA/ are:
 1. Akke Klaases was born 1716 in Pingjum, Wonseradeel, Friesland, Nederland (Europa), and died BEF 1724.

 2. Akke Klaases HOTTINGA was born ABT 1729, and died 1771 in Oosterwierum, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). She married Jan Johannes RIEMERSMA on ABT 1755 in Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa). He was born ABT 1735 in Huins?, Baarderadeel, Friesland, Nederland (Europa), and died 7 AUG 1790 in Bolsward [de Schilwijck], Friesland, Nederland (Europa).RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.