Individual Page


Family
Marriage: Children:
  1. Jacob Jans ZEEVEN: Birth: 10 SEP 1831 in Harlingen, Friesland, Nederland (Europa). Death: 7 JAN 1832 in Harlingen, Friesland, Nederland (Europa)

  2. Trijntje ZEEVEN: Birth: 8 AUG 1833 in Harlingen, Friesland, Nederland (Europa). Death: 27 APR 1899 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa)

  3. Hendrika ZEEVEN: Birth: 13 SEP 1835 in Harlingen, Friesland, Nederland (Europa). Death: 31 AUG 1896 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Europa)

  4. Jacoba ZEVEN: Birth: 1 JAN 1839 in Harlingen, Friesland, Nederland (Europa). Death: 7 JAN 1918 in Harlingen, Friesland, Nederland (Europa)

  5. Gesina ZEEVEN: Birth: 25 SEP 1843 in Harlingen, Friesland, Nederland (Europa). Death: 15 DEC 1850 in Harlingen, Friesland, Nederland (Europa)

  6. Alida ZEEVEN (ZEVEN): Birth: 20 SEP 1846 in Harlingen, Friesland, Nederland (Europa). Death: 28 NOV 1911 in Strijen, Zuid-Holland, Nederland (Europa)


Sources
1. Title:   [NL] <b>DTBL Boeken</b> [F] nr. 0329 - Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1772-1808
Page:   Copie in persoonlijk archief; vader Hans Rost, moeder zonder familienaam (Trijntjen Klaases)
2. Title:   [NL] <b>Burgerlijke Stand</b> [F] - Harlingen - overlijdensakte
Page:   Copie akte in persoonlijk archief
3. Title:   [NL] <b>Burgerlijke Stand</b> [F] - Harlingen - huwelijksakte
Page:   Copie in persoonlijk archief; geen extra familie als getuige

Notes
a. Note:   N19307 Uittreksel van Jan van Wilsum ( http://www.kleinekerkstraat.nl/ ):
  geboren 5 sep 1805 Harlingen, gedoopt 15 sep 1805 Harlingen, huwt met Jan Jacobs Zeven op 2 jun1831 Harlingen, dienstmeid, Nederlands Hervormd, dochter van Hans Hanses R, en Trijntje Klaases (Wiersma); dopen Grote Kerk Harlingen 1805, Burgerlijke Stand Harlingen 1831 huwelijken, 1883 overlijdens, bevolkingsregister Harlingen 1851 E-185 supp A-304;
  NO. 197 Harlingen bijlage bij huwelijksakte ten behoeve van huwelijke van Grietje Rost met Jan Jacobs Zeeven op 02/06/1831, bijlage van 21/03/1831
  Op heden den een en twintigsten Maart Achttienhonderd eenendertig compareerden voor ons Mr. Willem Mourits Reinsbach, vredesregter van het kanton Harlingen, Arondissement Leeuwarden, Provinsie Vriesland, geadsisteerd met onzen griffier Hendrik Smith op den stadhuize der stad Harlingen in het lokaal van onze gewone Vergadering, Jacob Levie de Boer oud vijf en vijftig jaren, van beroep koopman, Catharina van Dijk, zonder bedrijf, weduwe van wijlen Jan Asbeek, oud vier en zestig jaren, Antje Anskes Dijkstra, oud zeven en zestig, zonder beroep, Rinske Pieters Postma, werkvrouw, weduwe van wijlen Pieter Bakker oud vijf en vijftig jaren, alles geloofwaardig wonende te Harlingen. Dewelke, ter verzoeke van Grietje Rost, van beroep Dienstmeid, wonende te Harlingen, meerderjarige dogter van Hans Hansen Rost, geweezen kantoorbediende, voormaals woonachtig geweest te Harlingen, thans afwezig en van Trijntje Klaazes, van bedrijf arbeidster, wonende te Harlingen voor de opregte waarheid verklaren, dat genoemde Hans Hansen Rost voor ruim vijfentwintig jaaren uit deze stad Harlingen op een clandestiene wijze is vertrokken, zonder te weten waar naar toe, en zonder dat in al dien tijd, tot heden toe, eenig narigt van desselfs oponthoud, leven of dood is ingekomen, door welke afwezigheid, voornoemde, zijn dogter Grietje Rost haar in volstrekte onmogelijkheid levend, om, ingevolge Artikel honderdenvijftig van het nu vigerend Burgerlijk Wetboek het nodige consent van genoemde, hare afwezende vader Hans Hansen Rost te kunnen bekomen, tot het aangaan en voltrekken van haar voorgenomen huwelijk met Jan Jacobs Zeeven, van beroep varensgezel, wonende te Harlingen. Gevende de comparanten redenen van wetenschap dat zij meergenoemde Hans Hansen Rost niet alleen zonder wel hebben gekend, maar ook in der tijd een Burgerlijk verkeer en omgang met hem hebben gehad, en daardoor zijn voorgemeld heimelijk vertrek uit deze stad Harlingen voor ruim vijf en twintig jaaren, noch zeer goed kunnen herinneren, en gedurende het gantsche tijdverloop daarna tot heden toe nimmer iets van dezelve hebben gehoord en uit dien hoofde zich allen van de waarheid van deze hunns gegevene verklaring volkomen verzekerd en overtuigd houden. en hebben zij deze Akte van Bekendheid opgemaakt ten gevolge certificaat van onvermogen afgegeven door Heeren Burgemeester en Wethouders der stad Harlingen in dato der zeventienden Maart Achttienhonderd eenendertig, op grond van zijn Majesteits Besluit van den zesentwintigsten Mei Achttienhonderdvierentwintig (staatsblad no.6) welke de comparanten na gedane voorleezing met ons en onzen griffier hebben getekend, uitgezonderd Antje Anskes Dijkstra, die verklaarde nooit te hebben kunnen schrijven, nog haar naam verteekenen (was getekend) Jacob Levie de Boer, C. van Dijk, Rinske P. Postma, W.M. Reinbach vrederegter, H. J. Smith griffier. (onder de Minute stonden) Gratis geregistreerd te Harlingen, den eenentwintigsten Maart Agtienhonderdeenendertig, deel zes folio honderdtien, rekte vak drie & vier houdende K.V.D.X Harlingen 1831
b. Note:   Wijk A
c. Note:   beide van Harlingen


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.